Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

ROVL

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) is een onafhankelijk provinciaal samenwerkingsplatform op het gebied van verkeersveiligheid. Het ROVL is samengesteld uit vele partners die zich inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Limburg.

Het ROVL zoekt de samenwerking op met haar partners. Deze worden gestimuleerd en ondersteund via kennis, expertise en middelen. Dit om ervoor te zorgen dat zij hun taak in de keten van bewustwording, educatie, inrichten van het wegennet en handhaving nog beter kunnen oppakken en uitvoeren. Dit allemaal met als doel een gedragsverandering en verhoging van de verkeersveiligheid te bewerkstelligen.

De belangrijkste taken van het ROVL hierbinnen zijn:

  • regievoering-samenwerking (stimuleren, initiëren, innoveren, coördineren);
  • kennismanagement;
  • monitoring, evaluaties en borgen van kwaliteit;
  • communicatie en profilering.

De activiteiten van het ROVL zijn er op gericht om samen met de partners een bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden. Op lokaal en regionaal niveau is ‘winst’ te behalen. Die winst kan alleen geboekt worden als het ROVL constructief en daadkrachtig samenwerkt met alle betrokkenen. Iedere partner levert, vaak vanuit zijn corebusiness, een bijdrage. Of het nu gaat over het voorlichten van de weggebruiker, zorgen voor een levenslang leren, het veilig inrichten van ons wegennet of handhaving van de regels, al deze facetten samen vormen de ingrediënten voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Dit gebeurt allemaal in de lijn van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) en het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg in wording.